Основні напрямки роботи

МЕТОДИЧНА РОБОТА ВЧИТЕЛІВ КАФЕДРИ

СПРЯМОВАНА НА РЕАЛІЗАЦІЮ ТАКИХ ЗАВДАНЬ:

 • реалізація завдань, які випливають із Закону «Про освіту»;
 • упровадження нового змісту Державного стандарту базової та неповної загальної середньої освіти;
 • вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів;
 • освоєння змісту новітніх технологій навчання, наукових методів викладання предметів, формування комунікативних умінь і навичок учнів;
 • реалізація завдань, які випливають із науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»;
 • шляхом добору форм і методів роботи сприяти формуванню іміджу навчального закладу нового типу в умовах регіону;
 • виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою);
 • підняття загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань, необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях;
 • вироблення вміння застосовувати здобуті знання, навички у практичному житті; 
 • забезпечення оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні мови , самопізнання і саморозвитку;
 • працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя;
 • узагальнення досвіду роботи вчителів і впровадження його в практику;
 • організація відвідування уроків із наступним їх аналізом і самоаналізом;
 • проведення звітів про реалізацію індивідуальних науково-дослідницьких методичних досліджень вчителів та їхню роботу;
 • інформування педагогів про нові книги, методичні рекомендації, статті у фахових журналах про зміст та методику навчально-виховної роботи з предмета.

Основне завдання – виробляти у школярів компетенції комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;
розкривати духовне багатство української і сві­тової літературної скарбниці, прилучати учнів до ес­тетичного сприйняття художніх творів;  пройнятися духом національного та шкільного патріотизму, сформувати в кожного школяра уміння самостійно задовольняти власні естетичні потреби, цінувати прекрасне, використовувати його для формування себе як особистості    

Подобається